ผู้ถือหุ้น UPA ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO ควบวอแรนต์ฟรี

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น UPA อนุมัติเพิ่มทุน ขาย RO ควบวอแรนต์ฟรี เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหนุนฐานะแข็งแกร่ง เดินหน้าขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าใน CLMV

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,065,171,462.50 บาท เป็น 7,578,205,755 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในระหว่างวันที่ 17 -21 มกราคม 2565

นอกจากนี้เป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2(UPA-W2) จำนวน 2,026,068,585 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯมีแหล่งเงินทุนในการลงทุนโครงการเดิมและโครงการใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งจะสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทฯรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

“ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปีนี้ น่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้หลัก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ และกำไร โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยปัจจุบันบริษัทมีงานที่จะรับรู้รายได้ โครงการโรงไฟฟ้าในมือที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์” นายกวิน กล่าว