คปภ.มอบรางวัลฯ“ประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี64”

HoonSmart.com>>คปภ. ประกาศผลรางวัลสุดยอด “ประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลฯ ยิ่งใหญ่ผ่านระบบ Virtual 360°

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Virtual 360°

เป็นรางวัลเกียรติยศที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านการประกันภัยที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยมีรางวัลรวม 13 ประเภท 55 รางวัล ภายใต้การจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ พร้อมจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์มแบบ Virtual 360° ทางเว็บไซต์ www.oicinsurawards.org

โอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในตอนหนึ่งว่า ชื่นชมคณะกรรมการ คปภ. ผู้บริหาร บุคคลากรสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้เผชิญกับความท้าทาย ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นำประชาชนไปสู่วิถีปกติแบบใหม่ New normal

แต่การพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน คือโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง และกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ผ่านการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หวังว่าในอนาคตจะขยายผลไปสู่การประกันภัยพืชผลอื่น และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรับประกันภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน คปภ. ได้ผลักดันพัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยสุขภาพ เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสุขภาพเป็นกฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยสุขภาพมีรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมทั้งการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน ให้มีความคุ้มครองที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยที่ทำให้ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการทำประกันภัยสุขภาพได้อย่างกว้างขวางมาก

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ได้จัดต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 17 โดยจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์และจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์มแบบ Virtual 360° เป็นครั้งแรกและได้เพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ

สำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด และนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นต้น

“สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและผลักดันให้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยง และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน” เลขาธิการ คปภ. กล่าว