IRPC คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021 “หุ้นยั่งยืน” 7 ปีซ้อน

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซี คว้า 2 รางวัลจาก SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” 7 ปีซ้อน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) รับมอบ 2 รางวัล SET Awards ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลเกียรติยศ แห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจ มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัท จดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ที่ถือเป็นความสำเร็จของ IRPC ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศ

นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 7 ปีซ้อน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRPC ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

“IRPC ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ IRPC ได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลตลอดมา ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ” นายชวลิต กล่าว