BANPU-BPP ลงทุน 95 ล้านบ. ซื้อบริษัทจัดหาพลังงาน ต่อยอดธุรกิจ

HoonSmart.com>>”บ้านปู” เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ผ่านบ้านปู เน็กซ์ที่ร่วมทุนกับ บ้านปู เพาเวอร์ ซื้อหุ้น ของบริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซสฯ  ผู้ให้บริการด้านการจัดการพลังงาน รับรู้ผลประกอบการทั้ง 100%

นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู(BANPU) ว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์  (BPP) ที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือ  50% ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด ในบริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) หรือ ESTH จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุน 3.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่าประมาณ 95 ล้านบาท

บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซสฯ เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยอย่างเป็นทางการ โดยให้บริการด้านการจัดหา ติดตั้ง ดําเนินการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์ด้านการใช้พลังงาน เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบทําความเย็น ภายในอาคาร หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย โดยการลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564และจะทําให้บ้านปูรับรู้ผลประกอบการจากการลงทุนในสัดส่วนทั้ง  100%

การลงทุนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ของกลุ่มบ้านปูฯในการขยายธุรกิจ Smart Energy Solution ด้านการจัดการพลังงานให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้าง
platform การจัดการพลังงาน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการผลักดันการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน