BANPU-BPP ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซ Temple I ในสหรัฐฯ 768 MW มูลค่า 1.4 หมื่นล.

HoonSmart.com>> “บ้านปู-บ้านปู เพาเวอร์” เข้าซื้อหุ้น 100% “โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I” ขนาดกําลังการผลิต 768 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ มูลค่าการลงทุน 430 ล้านดอลลาร์ เริ่มรับรู้รายได้การดำเนินงานตั้งแต่ 1 พ.ย.64

บริษัท บ้านปู (BANPU) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 บริษัท BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน 50% ถือหุ้นโดยบริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 96.3% ของบริษัทฯ และ Banpu Power US Corporation (BPPUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ได้ทําการเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ซึ่งถือหุ้น 100% ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ขนาดกําลังการผลิต 768 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าการลงทุน 430 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 14,298 ล้านบาท โดยเริ่มรับรู้รายได้จากการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามจากการลงทุนดังกล่าว ทําให้บ้านปูรับรู้กําลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสัดส่วนทั้ง 100% หรือรวมทั้งสิ้น 768 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้า Temple I เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมเศรษฐกิจและประชากรที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 750,000 ครัวเรือนในตอนกลางของรัฐเท็กซัส โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ มีการติดตั้งระบบการจัดการมลภาวะให้อยู่ในระดับตํ่า มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้า ให้สอดรับกับรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า อยู่ในลําดับการเรียกจ่ายไฟฟ้าที่ดีซึ่งเหมาะกับสภาพและการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของ Electric Reliability Council of Texas.

การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสําคัญในการดําเนินตามแผนกลยุทธ์Greener & Smarter ของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ ธุรกิจไฟฟ้า ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน โดยส่งมอบพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเสถียรภาพในการผลิต มีความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงาน และราคาสมเหตุสมผลสามารถเข้าถึงได้โดยกระจายอยูในหลากหลายประเทศในภูมิภาคแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

การร่วมลงทุนในครั้งนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนวกกําลัง (synergy) ระหว่าง BKV และ BPP ซึ่งทั้งสองบริษัทฯ เป็น Flagship ที่สําคัญภายใต้กลุ่ม BANPU โดยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน ซึ่ง BKV 1ใน 20 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติทั้งการบริหารจัดการ (Operational management) แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ การติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงการดูแลชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมีความเข้าใจในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของตลาด ERCOT

ในขณะที่ BPP มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (technical know-how) และมุ่งเน้นการพัฒนาลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ High Efficiency, Low Emission (HELE) ซึ่งมีเป้าหมายการเติบโตอย่างชัดเจน การร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตามโครงสร้างที่ได้กล่าวไว้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยคํานึงถึงความสามารถในการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น