บอร์ด NDR ไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน อีทราน (ไทยแลนด์)  ถือหุ้น 35%

HoonSmart.com>>บอร์ด เอ็น.ดี.รับเบอร์ ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน “อีทราน (ไทยแลนด์)” เพื่อรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35% พร้อมมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (คงเหลือ) จำนวน 9,367,700 หุ้น ขาย PP ให้กับ “นัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล” ใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้น 35% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุน จำนวน 40,133,100 บาท เนื่องจากบริษัท ETRAN อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต จึงได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการสั่งซื้ออะไหล่และแบตเตอรี่ รวมถึงใช้ในการประกอบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สําหรับการเพิ่มทุนของ ETRAN ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีนักลงทุนรายใหม่อีก 1 รายเข้าร่วมลงทุนด้วย คือ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

“ETRAN เป็นบริษัท Start-up และเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทําให้มียอดจองและยอดสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควร และมีมติอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มใน ETRAN” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 9,367,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล ราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงจากราคาตลาดซึ่งได้คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 โดยกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังมีจำนวนหุ้นคงเหลือสำหรับการจัดสรร จำนวน 9,367,700 หุ้น

นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการขยายกําลังการผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปให้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล ทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทเมื่อนำเงินไปเพิ่มทุนในบริษัท อีทราน (ไทนแลนด์) จำกัด