SONIC ปลื้มได้คะแนน CG ระดับ”ดีเลิศ”

HoonSmart.com>>โซนิค อินเตอร์เฟรท ปลื้มได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ”ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG  ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC)  กล่าวว่า บริษัทได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) ประจำปี 2564 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน