DELTA กำไร 1.19 พันลบ. Q3/64 วูบ 54% ต้นทุนพุ่ง บุ๊กขาดทุนน้ำท่วมคลังสินค้า

HoonSmart.com>> “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์” เปิดงบไตรมาส 3/64 กำไรสุทธิ 1,191 ล้านบาท ลดลง 54% จากงวดปีก่อน ต้นทุนวัตถุดิบหลัก เซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ทราคาพุ่ง พิษโควิด กระทบห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก พร้อมตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากอุกทภัย น้ำท่วมโรงงานบางปูจำนวน 393 ล้านบาท รอประกันจ่ายค่าเสียหาย ส่วน 9 เดือน กำไร 4,603 ล้านบาท ลดลง 16%

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 กำไรสุทธิ 1,191.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.96 บาท ลดลง 54.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,642.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.12 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 4,603.42 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.69 บาท ลดลง 16.61% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 5,520.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 4.43 บาท

บริษัทฯ มียอดขายสินค้าและบริการในไตรมาส 3/2564 จำนวน 21,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์Cloud Storage และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center พร้อมกับการเติบโตที่โดดเด่นของกลุ่มโซลูชั่นสำหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้

กำไรขั้นต้นมีจำนวน 4,103 ล้านบาท ลดลง 10.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ท จากกำลังการผลิตที่จำกดัของการผลิตแผงวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ต้นน้ำ และการหยุดชะงักของการประกอบชิปเซ็ทปลายน้ำ เนื่องจากการระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจัยและพัฒนา) มีจำนวน 2,793ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 10.8% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรการขนส่งบางส่วนไปทางเครื่องบิน เพราะการขนส่งทางเรือมีขีดจำกัดไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

ด้านความเสียหายจากอุทกภัย ในเดือนส.ค.2564 คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย บริษัทฯ ได้สำรวจความเสียหายและบันทึกผลขาดทุนจากอุทกภัยจำนวน 393 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความเสียหายของสินค้าคงเหลือจำนวน 331 ล้านบาท ความเสียหายของสินทรัพย์ถาวร 19 ล้านบาท และค่าเสียหายอื่น ๆ 43 ล้านบาท จำนวนนี้ได้รวมมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของสินทรัพยถ์าวรที่เสียหายและที่ตอ้งจัดซื้อทดแทน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำประกันความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันภัยและจะรับรู้มูลค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันการจ่ายค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ส่วนกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 1,134 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 15.1% ของงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น 5.3% เป็นผลเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากอุทกภัย ส่วนอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 14.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 5.6%