คปภ.ตั้งเป้าไทยเป็น Hub Insurtech ภูมิภาคอาเซียน

HoonSmart.com>>คปภ. ตั้งเป้าให้ไทยเป็น Hub Insurtech ของภูมิภาคอาเซียน วาง 5 แนวทาง หนุนธุรกิจประกันภัยมั่นคงเติบโตยั่งยืน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวในงานสัปดาห์ประกันภัย “Thailand InsurTech Fair 2021” มหกรรมประกันภัยรูปแบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย ว่า คปภ.ตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็น Hub Insurtech ของภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบัน คปภ.ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์กรในรูปแบบ SMART OIC เช่น นำ AI มาใช้พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือในการกำกับดูแล วิเคราะห์ตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินการ และความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย

การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงระบบประกันภัยมากขึ้น รวมถึงการออกใบอนุญาตคนกลางประกันภัย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ และการยื่นข้อร้องเรียนทางออนไลน์

เลขาธิการคปภ.ยอมรับว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวกทำให้ประชาชนซื้อประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่ด้านลบมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ หรือ New Emerging Risk

ดังนั้น สำนักงานคปภ.จึงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเร่งดำเนินการ 5 แนวทางหลักได้แก่
1.การนำเทคโนโลยีมาใช้ สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด Digital Transformation เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ภายใต้ต้นทุนที่ลดลง

2.ส่งเสริมเชิงพาณิชย์ ช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจประกันภัยฟื้นตัว โดยกำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานและฐานะการเงินของแต่ละบริษัท โดยคำนึงถึงความแตกต่างของขนาดและความพร้อม

3.ส่งเสริมคนกลางประกันภัย ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเสนอขาย และปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยเป็นรูปแบบการให้คำแนะนำ

4.ส่งเสริมความยั่งยืน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการดำเนินธุรกิจและลงทุนที่สะท้อนแนวคิด ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

5.การกำกับดูแล คปภ.เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับให้ทันความเสี่ยงใหม่ ๆ และปรับกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

“อินชัวร์เทค (InsurTech) เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในธุรกิจ โดยผลการศึกษาของ สหรัฐอเมริกา พบ อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอินชัวร์เทคเพิ่มสูงถึง 48.88% ต่อปี ต่อเนื่องไปถึงปี 2571” เลขาธิการ คปภ.กล่าว