“จิตติพร จันทรัช” เอ็มดี XO โอนหุ้นกว่า 2% ให้พ่อแม่เหลือถือ 9.94%

HoonSmart.com>> “จิตติพร จันทรัช” กรรมการผู้จัดการ ” เอ็กโซติค ฟู้ด” โอนหุ้น 8.50 ล้านหุ้น กว่า 2% ให้พ่อแม่เหลือถือ 9.94%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย จิตติพร จันทรัช จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) โดยโอนให้กับบิดามารดา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จำนวน 8.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.0011% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 42.21 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.939% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายจิตติพร จันทรัช ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ XO