ตลท.ขยายเวลา THL แก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายถึง 30 มิ.ย. 65

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลาให้บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ แก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ(ตลท.) ระบุว่า ตามที่บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุ ฐานะการเงิน ปัจจุบันครบกำหนดการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

บริษัทได้ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลและคำชี้แจงของบริษัทแล้วจึงพิจารณาให้เวลากับบริษัทดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน