ผู้ถือหน่วยลงทุน SBPF ไฟเขียวเลิกกองทุนอสังหาฯ สมุยบุรี

HoonSmart.com>> ผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี” หรือ SBPF อนุมัติเลิกกองทุน เตรียมขายทรัพย์สินมูลค่า 230 ล้านบาท ให้ “ปาล์มบีช สมุย แอสเสท-บริหารสินทรัพย์ชโย”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 อนุมัติการเลิกกองทุนรวมด้วยคะแนนเสียง 52.4853% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 47.5137%

ทั้งนี้ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเลิกกองทุน บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีหรือผู้ชำระบัญชีที่บริษัทจัดการแต่งตั้งจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่บริษัท ปาล์มบีช สมุย แอสเสท จำกัดและบริษัทบริหารสินทรัพย์ชโย จำกัด ตามลำดับ ทั้งนี้กองทุนรวมได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับผู้เสนอซื้อทั้งสองรายเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขราคาขายทรัพย์สิน 230 ล้านบาท โดยกองทุนรวมได้รับเช็คสั่งจ่ายค่ามัดจำการซื้อขายจำนวน 11.50 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ซื้อชำระผู้ซื้อชำระค่าเช่าคงค้างแทนผู้เช่าปัจจุบัน จำนวน 8,694,000 บาท โดยยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ ,ผู้ซื้อชำระค่าปรับปรุงทรัพย์สินส่วนเกิน จำนวน 12,301,007 บาท แทนกองทุนรวมโดยตรงแก่ผู้เช่าปัจจุบัน และกำหนดการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินภายในไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติอนุมัติการเลิกกองทุนรวมและบริษัทจัดการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม และอาจระยะขยายเวลาการโอนทรัพย์สินได้อีกไม่เกิน 30วัน โดยบริษัท ปาล์มบีช สมุยแอสเสท จะชำระค่าเช่าคงค้างแทนผู้เช่าปัจจุบัน จำนวน 8,694,000 บาท ในวันที่แจ้งขอขยายระยะเวลาจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน