ETC รับมูลฝอยติดเชื้อ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้า

HoonSmart.com>> “เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์” เผยทางการไฟเขียวให้รับ “มูลฝอยติดเชื้อ” มาเป็น “เชื้อเพลิงในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้า” จากหน่วยงานภาครัฐ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเชื้อมากขึ้น บริษัทฯ , บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ และบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ  โดยจัดการให้มีการกำจัดขยะดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเทคโนโลยีการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของเตาเผาเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 สามารถกำจัดขยะดังกล่าวได้ เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับความเห็นชอบและอนุญาตให้รับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้าจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามประกาศ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขยะติดเชื้อจะได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชนที่อาศัยบริเวณพื้นทีตั้งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย