TOP ครองอันดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ THSI ต่อเนื่องปีที่ 7

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 146 บริษัท ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน ‘Thailand Sustainability Investment’ (THSI) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ ESG