ธ.กรุงเทพ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “Sustainable Thailand”

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “Sustainable Thailand” ในงาน Sustainable Thailand 2021 ซึ่งจัดโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง องค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งและมั่นคงของเศรษฐกิจไทย และร่วมสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งประชาคมโลกใช้เป็นกรอบการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน