SRIPANWA เปิดบริการโรงแรมปกติ ยันไม่กระทบผลตรวจสอบเอกสารสิทธิศรีพันวา

HoonSmart.com>> SRIPANWA แจงกรณี DSI แจ้งผลตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิโครงการ “ศรีพันวา” ต่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เป็นการพิจารณาความเห็นเบื้องต้น ยังไม่ใช่ข้อสรุป ด้าน “ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์” อยู่ระหว่างขอข้อมูลหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย กองทรัสต์ไม่ได้รับผลกระทบ โรงแรมศรีพันวายังเปิดดำเนินการปกติ

นางวิไล อินทกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ (CIRM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับทราบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาต่อเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2564 โดยเนื้อหาในข่าวดังกล่าวแจ้งว่า DSI ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน 8 แปลง และไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 1 แปลง ซึ่งไม่ได้ระบุเลขที่ เอกสารสิทธิ โดยใช้วิธี อ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว สรุปผลการตรวจสอบว่า “อาจเป็นการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปนั้น

CIRM ขอชี้แจงว่า จากเนื้อหาในข่าวเป็นเรื่องที่ DSI แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ที่ร้องขอให้ตรวจสอบได้ทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาและความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่การสรุปและตัดสินว่ามีบุคคลใด ได้กระทำผิดในเรื่องใด หรือข้อกฎหมายใดๆอีกทั้งยังไม่ได้มีการระบุว่า ที่ดินที่อ้างถึงเป็นที่ดินในส่วนที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุนหรือไม่และการสืบสวนดังกล่าวยังไม่ใช่คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้พิจารณายุติเรื่องการสอบสวน และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการศรีพันวา อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างถึงหลังจากได้ข้อมูลที่ชัดเจน กองทรัสต์ SRIPANWA จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนก.ย.และ ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมที่ดิน กรมป่าไม้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนที่ดินภูเก็ตได้เข้าสำรวจโครงการศรีพันวาและตรวจสอบเอกสารสิทธิทั้งหมดและได้ให้การยืนยันต่อสาธารณชนและรวมถึงเข้าชี้แจงและยืนยีนต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรว่า เอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาออกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งยังมีการครอบครองโดยประชาชนและเปลี่ยนมือมาหลายรายก่อนมาถึงบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ เจ้าของโครงการ และโครงการศรีพันวาไม่ไดตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเขตป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุตลอดจนไม่ทับซ้อนกับที่ดินหน่วยงานใด และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจสอบและแถลงข่าวจากการเข้าสำรวจโครงการในช่วงเดียวกันว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

กองทรัสต์ SRIPANWA ยืนยันว่า ปัจจุบันโครงการศรีพันวายังเปิดดำเนินการตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใด กองทรัสต์จะติดตามและประเมินข้อมูลร่วมกับ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ อย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป