ตลท.รับ PDI-W2 เริ่มซื้อขาย 20 ก.ย.64

HoonSmart.co>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ PDI-W2 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 20 ก.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ผาแดงอินดัสทรี (PDI) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W2 จำนวน 20,956,084 หน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย 20 ก.ย. 2564

PDI-W2 มีอายุ3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (31 สิงหาคม 2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 15 พ.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 30 ส.ค. 2567