IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยมลดก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อชุมชน-สิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>> ไออาร์พีซี รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2030 

 

วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ
วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) เปิดเผยในงานว่า “IRPC ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในระดับ “ยอดเยี่ยม” โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ซึ่งประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ”

นายวรวุฒิ กล่าวถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำว่า “Climate Emergency เป็นโจทย์ใหญ่ของโลก ที่ภาคธุรกิจต้องร่วมมือในการลดปัญหาโลกร้อน IRPC จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน โดยการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด และนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2030 ของบริษัทฯ”

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของ IRPC ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว”  สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน

DCIM100MEDIADJI_0699.JPG

ทั้งนี้ IRPC ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน อาทิ โครงการสวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC แหล่งผลิตไฟฟ้าทุ่นลอยน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คาดว่าจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 9,459 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องสูบน้ำและระบบต่างๆ ภายใต้โครงการลำไทรโยงโมเดล ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี จ.อุดรธานี และหมู่บ้านหนองยาง จ.บุรีรัมย์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 7.414 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 – 31 ธ.ค.63

โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการฉลากลดคาร์บอน รวมทั้งการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับไปใช้อีกในอนาคต และการปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อลดการเผาไหม้และลดการสูญเสียในการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิต

ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต” นายวรวุฒิ กล่าว