IMH ซื้อหุ้นคืนในตลาดอีก 5 หมื่นหุ้น ราคา 14 บาท

HoonSmart.com>> “โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัลฯ” เข้าซื้อหุ้นคืนในตลาดต่อเนื่องอีก 5 หมื่นหุ้น ราคา 14.00 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 7 แสนบาท

บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์จำนวน 50,000 หุ้น ราคาสูงสุดและต่ำสุด 14.00 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 7 แสนบาท ทั้งนี้ เป็นการซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่สองหลังเข้าซื้อวันแรก 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

การซื้อหุ้นดังกล่าวคิดเป็น 0.05% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว มูลค่ารวมที่ซื้อ 1.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 1.4 % ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 14 ก.ย. 2564 – 11 มี.ค. 2565

ด้านหุ้น IMH ปิดตลาด 15 ก.ย.2564 ที่ราคา 14.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.70% มูลค่าการซื้อขาย 9.46 ล้านบาท