ก.ล.ต.-ปปง.จัดประชุมยกระดับ ป้องกันฟอกเงินผ่านตลาดทุน

ก.ล.ต. – ปปง.  จัดประชุมให้กับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน  เพื่อเตรียมความพร้อม ยกระดับการป้องกันตลาดทุน เป็นช่องทางฟอกเงิน

รื่นวดี-สุวรรณมงคล

วันนี้ 30 ส.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการตามมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML)  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Countering the Financing of Terrorism: CFT) ให้กับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อม ให้กับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ AML/CFT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงตามข้อแนะนำที่ได้รับ จากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ปี 2560) และเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Financial Action Task Force (FATF)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FATF เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระหว่างประเทศ

ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน จึงได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. สภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ AML/CFT เป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนที่จะออกแนวปฏิบัติ (Best Practice) สำหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่อ้างอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรฐาน AML/CFT ต่อไป

การประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและวิชาชีพบัญชีซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี เพื่อนำไปพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง

ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. จะร่วมกันผลักดันการแก้ไขกฎหมายและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อยกระดับการป้องกันการอาศัยตลาดทุนเป็นช่องทางฟอกเงินต่อไป