WGE -กิจการร่วมค้าคว้างานก่อสร้าง 5 โครงการ มูลค่ากว่า 646 ลบ.

HoonSmart.com>> “เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง” เซ็นสัญญา “พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” ก่อสร้าง 2 โครงการ ก่อสร้างอาคาร 2-GA01,2-GB01 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน พร้อมงานติดตั้งระบบภายใน มูลค่ารวมกว่า 175 ล้านบาท ด้านกิจการร่วมค้าได้งานใหม่อีกกว่า 471 ล้านบาท

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง (WGE) เปิดเผยว่า บริษัท ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 175.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง อาคาร 2-GA01,2-GB01 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์) ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 เดือน

โครงการงานจัดหาและติดตั้งงานระบบภายใน อาคาร 2-GA01,2-GB01 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 เดือน

ส่วนกิจการร่วมค้า CC-WGE ซึ่งประกอบด้วย WGE ถือหุ้น 49% และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง 51% ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย -ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 179.60 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 750 วัน สัดส่วนของบริษัท 100% คิดเป็นมูลค่า 179.60 ล้านบาท

นอกจากนี้กิจการร่วมค้า UEC-WGE ซึ่งประกอบด้วย WGE ถือหุ้น 49% และ บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด 51% ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) 1 ระหว่าง กม.69+700.000 – กม.71+825.000 รวมระยะทาง 2.125 กิโลเมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 145.88 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน สัดส่วนของบริษัท 100% คิดเป็นมูลค่า 145.88 ล้านบาท

2. โครงการ ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.71+800.000 – กม.72+500.000 รวมระยะทาง 0.700 กิโลเมตร ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 145.28 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน สัดส่วนของบริษัท 100% คิดเป็นมูลค่า 145.28 ล้านบาท