กลุ่ม PTT ร่วมทุน BGRIM ถือหุ้น 50% ธุรกิจก๊าซ LNG

HoonSmart.com>> กลุ่มปตท. ส่ง “พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี” เข้าร่วมทุนถือหุ้น 50% “บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี” บริษัทลูก BGRIM ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่าย LNG

บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้น 50% และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ถือหุ้น 50% เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จ จำกัด (BGP LNG JV) จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาจองซื้อที่ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท โดยซื้อจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ซึ่งถือหุ้น 100%

หลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2564 ส่งผลให้ PTTGL และ BGRIM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากันจำนวน 50% ใน BGP LNG JV

ทั้งนี้ BGP LNG JV มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในการมุ่งสู่พลังงานอนาคต (Future Energy) และเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ

ด้านบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า การร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงต่อยอดการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บี.กริม เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564