MCS ปันผลกลางปี 40 สต./หุ้น แจงจ่ายเท่าปีก่อน ขอตุนเงินสด

HoonSmart.com>>”บอร์ดเอ็ม.ซี.เอส.สตีล” อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท ขึ้น XD 3 ก.ย. แจงเหตุผลจ่ายเท่าปีก่อนทั้งๆที่กำไรโต 45% เป็น 642 ล้านบาท เพราะสถานการณ์โควิดทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่ม และต้องสำรองเงินมากกว่าเดิม

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (MCS)เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 6 ก.ย. กำหนดขึ้น XD วันที่ 3 ก.ย. จ่ายเงินในวันที่ 15 ก.ย.2564 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผลประมาณ 2.67% เทียบกับราคาหุ้นที่ 15 บาท

บริษัทชี้แจงเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปีที่แล้ว บริษัทได้ทำการล็อกดาวน์ทั้งบริษัทและมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการหลายสิบล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรสำรอวเงินไว้มากกว่าเดิม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาทในปีนี้เท่ากับปีก่อน

ด้านผลงานรวม 6 เดือนปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 642.25 ล้านบาท เติบโตถึง 45.47% เทียบกับกำไรสุทธิ 441.49 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน