KBANK ตั้งบริษัทโฮลดิ้งลงทุนฟินเทค-สตาร์ทอัพ

ธนาคารกสิกรไทย จดทะเบียนตั้งบริษัท “กสิกร วิชั่น” เน้นลงทุนบริษัทเกี่ยวกับฟินเทค สตาร์ทอัพ

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2561 ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในนิติบุคคลหรือบริษัทเทคโนโลยี Fintech/Startup เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561 และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2561