“ศรีศักร เดชกิจวิกรม” จับมือ “ชูชาติ-ศึกษิต เพ็ชรอำไพ” ขายบิ๊กล็อต SOLAR 18.38%

HoonSmart.com>> “โซลาร์ตรอน” เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ “ศรีศักร เดชกิจวิกรม-ชูชาติ เพ็ชรอำไพ-ศึกษิต เพชรอำไพ” ร่วมขายหุ้นบิ๊กล็อต 18.38% ให้ “ปุณฑรีก์ อิศรางกรู ณ อยธุยา” ไม่ประสงค์เข้าบริหาร ยันไม่กระทบโครงอำนาจควบคุม เดินหน้าธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR) ชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือ 18.38% เกิดจากการขายหุ้นของ นายศรีศักร เดชกิจวิกรม นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ นายศึกษิต เพชรอำไพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

นายศรีศักร ขายจำนวน 37.78 ล้านหุ้น เหลือถือหุ้น 20.51 ล้านหุ้น 3.7704% จากเดิมถือ 10.71% นายชูชาติขาย 30 ล้านหุ้น เหลือ 0.0029% จากเดิมถือ 5.5164% นายศึกษิต ขายหุ้นทั้งหมด 50 ล้านหุ้น 9.18%

อย่างไรก็ตามได้สอบถามผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่แล้วไม่มีความประสงค์จะเข้ามาบริหาร แต่เป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจการบริหารงานหรือผู้บริหารของบริษัทและน.ส.ปุณฑรีก์  ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer หลังจากเข้ามาถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น สัดส่วน 18.38%

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ดร.ศึกษิต จำหน่ายหุ้น SOLAR เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2564 จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.189%   ส่วนนาย ชูชาติ  จำหน่ายหุ้น SOLAR  จำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.5134% เหลือถือหุ้น 15,900 หุ้น หรือ 0.0029% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ