ILINK เซ็นรับงานกฟภ.ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำมูลค่า 84.6 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น” เซ็นสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ มูลค่า 84.64 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วน้ำแสงใต้น้ำ (Underwater Optical Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ ID3-4616-TGE ลงวันที่ 2 ส.ค.2564 กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่างาน 84,637,000 บาท ระยะเวลาการส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงใหเ้ริ่มทำงาน