RAM ซื้อหุ้นเพิ่มทุน รพ.เมืองเลยรามมูลค่ากว่า 280 ล้าน

“รพ.รามคำแหง” ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือและหุ้นเพิ่มทุนรวมมูลค่ากว่า 280 ล้านบาท ขยับถือหุ้น 53% แปลงสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือของบริษัท โรงพยาบาลเมืองเลยราม จำนวน 1,362,900 หุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท รวม 13,629,000 บาท หลังจากซื้อหุ้นแล้วบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหงจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก 40% เป็น 50% ทำให้บริษัท เมืองเลยราม เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท เมืองเลยราม มีโครงการที่จะเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินชำระหนี้ให้กับโรงพยาบาลรามคำแหง จำนวน 205 ล้านบาท สถาบันการเงินภายในประเทศ 70 ล้านบาทและส่วนที่เหลือ 225 ล้านบาท นำมาใช้ใรการขยายกิจการ โดยให้ผู้ถือหุ้นซื้อตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเป็นเงิน 268,445,000 บาท ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 53.69% เป็นอันดับหนึ่ง โดยบริษัทจะทำรายการภายนเดือนส.ค.2561

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการครั้งนี้ ทำให้บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับชำระหนี้คืนทั้งหมด ขณะที่บริษัทโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ซึ่งเป็นบริษัทร่วมต้องการปรับปรุงและขยายกิจการ จึงจำเป็นต้องหาเงิน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจในอนาคต โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทุนจากการดำเนินงานและกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศใช้ในการลงทุน