NOK กู้ “จุฬางกูร” 500 ล้าน อัดเงินเพิ่มทุน “นกสกู๊ต” ขยายเส้นทางบิน

“บอร์ดสายการบินนกแอร์” ไฟเขียวบริษัทฯ กู้เงิน “หทัยรัตน์ จุฬางกูร” ญาติผู้ถือหุ้นใหญ่ วงเงิน 500 ล้านบาท ใช้ดำเนินงานทั่วไปและให้ “นกมั่งคั่ง” กู้เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุน “สายการบินนกสกู๊ต” ตามแผนลงทุนเพิ่ม 490 ล้านบาท ขยายเส้นทางบินภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปรึกษาการเงินชี้โอกาสพลิกฟื้นผลดำเนินงานได้

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 มีมติอนุมัติการกู้ยืมเงินจำนวน 500 ล้านบาท จากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ โดยจะลงนามสัญญาเงินกู้ยืมภายในเดือนส.ค.2561 นี้ ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวสามารถทยอยเบิกถอนโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 12 เดือน โดยจะชำระเมื่อครบกำหนดของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ โดยบริษัทฯ ไม่ได้วางหลักประกันให้กับผู้ให้กู้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินงานทั่วไป ตลอดจนการให้บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด กู้ยืมเพื่อลงทุนในบริษัทสายการบินนกสกู๊ต จำกัด

คณะกรรมการยังอนุมัติให้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำนวน 490 ล้านบาท ผ่านบริษัท นกมั่งคั่ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท นกมั่งคั่ง จะนำเงินที่กู้ยืมจากบริษัทฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ Scoot Pte.Ltd. บริษัท นกมั่งคั่งและบริษัท เพื่อนน้ำมิตรและบริษัทสายการบินนกสกู๊ต ที่บริษัทฯ ได้ลงนามไว้

สำหรับแหล่งเงินทุนมาจากกู้ยืมธนาคาร สถาบันการเงิน บุคคลที่เกี่ยวโยงและหรือจากเงินที่ได้มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ด้านที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับแผนเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต ให้ความเห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจการบินราคาประหยัดมากขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนรอบและขยายเส้นทางให้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางที่เป็นจุดเชื่อมต่อ ทำให้สามารถขยายต้นทางและปลายทางให้กับบริษัทฯ ได้ และส่งผลให้บริษัท สายการบินนกสกู๊ต สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดให้บริการเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากและมีอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในการเดินทาง

อย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อเพิ่มทุนสำเร็จและปรับเพิ่มจำนวนฝูงบินและปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารแผนงานของฝ่ายบริหารบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นผลการดำเนินงานให้กลับมาเป็นบวกและมีโอกาสขยายการเติบโตของรายได้และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าแผนการเพิ่มทุนของสายการบินนกสกู๊ตมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ นายปิยะ ยอดมณี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เพื่อนน้ำมิตร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควนให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 4 ต.ค.2561