LH Fundเปิดกองทุน ” โกลบอล ไซเบอร์ซีเคียวริตี้”

HoonSmart.com>>บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ลุยเปิดกองทุน โกลบอล ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ความปลอดภัย ที่ใครๆ ก็ต้องการ IPO 29 ก.ค. – 5 ส.ค. นี้

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) กล่าวว่า ในอนาคตโลกจะถูกเปลี่ยนเป็น Digitalization ขณะที่จำนวนข้อมูลที่ถูกละเมิดเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างมหาศาล ทำให้ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐและเอกชนต่างยกระดับความสำคัญของ Cybersecurity มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรม Cybersecurity จะเติบโตถึง 16% ต่อปี จนถึงปี 2026 และจะมีมูลค่าตลาดมากถึง 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ หรือ LHCYBER เป็นกองทุนประเภทตราสารทุน Feeder Fund โดยลงทุนในกองทุน Global X Cybersecurity ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในรอบปีบัญชี โดยกองทุนนี้ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6

นายมนรัฐ กล่าวเสริมอีกว่า… LHCYBER เริ่มขายครั้งแรกวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท โดยมี 3 Class ให้เลือกลงทุนตามความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถทำรายการผ่านทาง LHFund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhfund.co.th หรือ โทร 0 2286 3484 กด 7 หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง