ILINK-AIT คว้าก่อสร้างระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้า 3 สถานีมูลค่า 531 ลบ.

HoonSmart.com>> กิจการร่วมทุน ILINK-AIT เซ็นสัญญา กฟผ. จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1 มูลค่างาน 531 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน (ILINK) แจ้งว่า บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี (AIT) ในนาม “กลุ่ม INTERLINK and AIT CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 531.70 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับสัดส่วนรายได้ของ ILINK มูลค่า 366.03 ล้านบาท ส่วน AIT มูลค่า 165.67 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาส่งมอบ 390 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทํางาน