ธปท.หนุนแข่งขันอย่างเป็นธรรม”พัฒนา WWW.1213 “เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม

HoonSmart.com>>ธปท. เปิดช่องทางเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินให้ง่ายขึ้น บนเว็บไซต์ www.1213.or.th

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ธปท. จึงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของผู้ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

1) เว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธปท. ได้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งมีการใช้บริการกันอย่างแพร่หลายเพิ่มเติมอีก 5 ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง และผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/productdisclosure.aspx ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2) เว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน ธปท. ได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลค่าธรรมเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เผยแพร่ข้อมูลค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์และบริการดังต่อไปนี้จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/feedisclosure.aspx ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ธปท. ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ด้วยราคาที่เหมาะสม โดยเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยหากประชาชนท่านใดได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของ ธปท. โทร.1213 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ www.1213.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง