“ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ” ตัดขาย SOLAR 2.79% เหลือถือ 9.18%

HoonSmart.com>> “ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ” ตัดขายหุ้น SOLAR ออก 15.21 ล้านหุ้น กว่า 2.79% เหลือถือหุ้น 9.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ จำหน่ายหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 จำนวน 15.21 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.7963% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น หรือ 9.189% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ