“จิรวุฒิ คุวานันท์” ซื้อหุ้นเพิ่มทุน B52 กว่า 8% หนุนถือ 42.24%

HoonSmart.com>> “จิรวุฒิ คุวานันท์” เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน B52 เกินสิทธิรวม 8% หนุนถือ 42.24%

จิรวุฒิ คุวานันท์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ ได้มาหุ้นของบริษัท บี-52 แคปปิตอล (B52) เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ RO และซื้อหุ้นเพิ่มเกินสิทธิ RO จำนวน 211,080,134 หุ้น หรือ คิดเป็น 8.0509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 1,107,468,422หุ้น คิดเป็น 42.2409% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ