SIRI ขายหุ้น Winkontent 5.83% ให้บ.ร่วมทุนมูลค่า 91 ล.

แสนสิริ” ขายหุ้น Winkontent AG ประกอบธุรกิจหลักด้านสื่อ สัดส่วน 5.83% ให้ “บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี” ภายใต้กรอบความร่วมมือธุรกิจ

บริษัท แสนสิริ (SIRI) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุัมิตในหลักการการซื้อขายหุ้นของ Winkontent AG ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนถือหุ้น 50:50 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ยู ซิตี้ ) โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจนั้น ขณะนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควรอนุมัติการซื้อขายหุ้นบางส่วนภายใต้กรอบความร่วมมือทางธุรกิจ โดยขายหุ้นจำนวน 7,134 หุ้น หรือ 5.83% ของทุนชำระแล้ว ในราคา 91,817,830.25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบริษัท ยูซิตี้ โดยซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 15 ส.ค.2561

ทั้งนี้หลังการขายหุ้น โครงสร้างการถือหุ้นใน Winkontent AG โดยบริษีท แสนสิริถือหุ้นเหลือ 8,917 หุ้น หรือ 7.29% บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำนวน 7,134 หุ้น หรือ 5.83%

Winkontent AG ประกอบธุรกิจหลักด้านสื่อ ได้แก่ นิตยสาร ชื่อ Monocle นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยุ 24 ชั่วโมง E-commerce, ร้านขายสินค้าแฟชั่นและการจัด event ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบัน Monocle ได้ดำเนินการอยู่ในประเทศใหญ่ๆ เช่น England (สำนักงานใหญ่) USA,Canada,Japan,Singapore และ Hong Kong