ตลท.เพิกถอนหุ้น VI-WR-YCI เปิดเทรดชั่วคราว 6-17 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเพิกถอนหุ้น VI-WR-YCI ออกจากตลาด เปิดให้นักลงทุนเทรดชั่วคราวระหว่าง 6 – 17 ส.ค.นี้ ด้วยบัญชี Cash Balance พร้อมเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (VI) บริษัท วีรีเทล (WR) และบริษัท ยงไทย (YCI) วันที่ 18 ส.ค.2564 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อ ขายได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวและขึ้นเครื่องหมาย NC ระหว่างวันที่ 6 – 17 ส.ค.2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้นตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ VI WR และ YCI ในวันที่ 6 ส.ค.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 6 ส.ค.2564 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ VI WR หรือ YCI แล้วแต่กรณี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ VI WR หรือ YCI แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ VI WR หรือ YCI แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floorของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของ VI WR และ YCI มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)