MORE ลุยกัญชา กัญชง “กันตนา” ร่วมทุน

HoomSmart.com>> บอร์ด “มอร์ รีเทิร์น” ใส่เงินเพิ่มทุน “มอร์ เมดดิคัล” จำนวน 20 ล้านบาท ซื้อหุ้น “เฮอเบิล เทคโนโลยี”   75%  ตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง รองรับเดินหน้าโครงการพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อมฯลฯ พร้อมผนึก “กันตนา กรุ๊ป” ร่วมทุน “คานาบิส คลับ” ถือหุ้น 49%

บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในย่อย คือ บริษัท มอร์ เมดดิคัล (MMD) จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี  และจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อมฯลฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจผลิต ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เคมีภัณฑ์ ในสัดส่วน 75% คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7.50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี  มีนายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้ถือหุ้นใน MORE จำนวน 4.35% และนายสามารถเป็นน้องชายของนายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของ MORE โดยในการประชุมกรรมการ นายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา ได้งดออกเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เพื่อต่อยอดในธุรกิจกลุ่มพืชพรรณ สมุนไพร กัญชา กัญชง และใบกระท่อม เพื่อ
สร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่มีความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ถึงแม้ว่า นายสมเกียรติ  เป็นพี่ชาย ของนายสามารถ  แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนเสียกับบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี  และมีขนาดรายการมีเพียงไม่เกิน 3% ของมูลค่าทรัพย์สุทธิ คณะกรรมการตรวจสอบจึงความเห็นว่า MMD สามารถที่จะเข้าทำรายการได้

คณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทย่อยคือ  มอร์ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  (MNE) ซื้อเงินลงทุนในหุ้น ของ บริษัท อควาติก ซัพพลาย โซลูชั่นส์   (AQS) จำนวน 70%  เพื่อนําเข้า ผลิตและจําหน่ายสะสารของเหลว สารเคมี และเคมีภัณฑ์อื่นๆทุกชนิด  พร้อมจัดตั้งบริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง และอนุมัติการจัดตั้ง บริษัท คานาบิส คลับ  ถือหุ้น 51% และบริษัท กันตนา กรุ๊ป ถือ 49% เพื่อรองรับแผนการลงทุน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ

ด้านการซื้อขายหุ้น MORE คึกคัก ราคาวิ่งแรง ปิดที่ 1.44 +0.09 บาทหรือ 6.67% มูลค่าการซื้อขาย 1,223 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา