BAY ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยSME”พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน” เริ่มได้ทันที

HoonSmart.com>>กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้าออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ต้องปิดกิจการจากผลกระทบของโควิด ตามมาตรการภาครัฐ โดยสามารถพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรี (BAY) กล่าวว่า ธนาคารได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยและได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อมเพิ่มจากมาตรการเดิม โดยให้พักชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลา 2 เดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

สำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึง SME นอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

อย่างไรก็ตามสำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม จนทำให้ยอดขายลดลงแม้ไม่ปิดกิจการ ธนาคารก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในรูปแบบมาตรการอื่นๆ ที่มีอยู่ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์พักหนี้ การพักชำระเงินต้น พักชำระค่างวด ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และปรับประเภทวงเงินสินเชื่อ

โดยลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ละรายจะได้รับการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการเรียกเก็บเป็นไปตามนโยบายธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ธนาคารให้การพักชำระหนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ มิใช่อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และการพักชำระหนี้นี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดนัดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญา และไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

“ปีนี้ยังคงเป็นปีที่ท้าทายจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น กรุงศรียังคงอยู่เคียงข้างในฐานะพันธมิตรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบผ่านหลากหลายมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ไปได้”

ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด ที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ 10 จังหวัด รวมถึงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถขอเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 ได้ที่ โทร 022966262, 026262626, ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคาร (RM) หรือ www.krungsri.com