“บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต” เฉือนหุ้น INSET ขาย 2.75% เหลือถือ 3.71%

HoonSmart.com>> “บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต” ขายหุ้น INSET ออกจำนวน 17 ล้านหุ้น กว่า 2.75% เหลือถือในมือ 3.71%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต จำหน่ายหุ้นของบริษัท อินฟราเซท (INSET) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน 17 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.7597% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 22.87 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.7126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ