ไทยประกันชีวิตฉีด”วัคซีนโควิด-19” ให้บุคลากรฟรี

HoonSmart.com>>ไทยประกันชีวิตมอบสวัสดิการด้านวัคซีนโควิด-19 สนับสนุนค่าฉีดวัคซีนและจัดสรรวัคซีนทางเลือก เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และเพิ่มความปลอดภัย ให้บุคลากร ลูกค้า และสังคม

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มอบนโยบายให้กับกลุ่มทรัพยากรบุคคลจัดให้มีสวัสดิการด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย โดยสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา พนักงานชั่วคราวรายปี รวมถึงพนักงานทดลองงาน คนละ 2 เข็ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในกรณีที่บุคลากรมีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนทางเลือก

สำหรับบุคลากรฝ่ายขายตั้งแต่ผู้บริหารศูนย์ขึ้นไป ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี จะได้รับการสนับสนุนคนละ 2 เข็ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทเช่นเดียวกัน เพราะบริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพของฝ่ายขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาวัคซีนทางเลือก โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 โดส เพื่อฉีดให้กับพนักงานที่ต้องให้บริการด้านธุรกรรมประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย พนักงานที่มีโรคประจำตัว และฝ่ายขายในกทม.และปริมณฑลที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการใช้บริการด้านธุรกรรมประกันชีวิต และยังช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาวัคซีนของภาครัฐ และเพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม จึงร่วมบริจาควัคซีน 10% ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร เพื่อฉีดให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกด้วย

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุคลากรใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านการมอบสวัสดิการด้านวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และชะลอการแพร่ระบาดได้ อันจะช่วยให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว” นายไชยกล่าว