BC จับมือ”ราชมงคลล้านนา-ราชมงคลธัญบุรี”ผลิตและแปรรูปกัญชง-กัญชาเพื่อการแพทย์

HoonSmart.com>>“บูทิค คอร์ปอเรชั่น” ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมสามฝ่ายกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ รองรับการเปิดคลินิกที่ทันสมัยและศูนย์สุขภาพในช่วงต้นปี 2565

นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมสามฝ่ายถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบีสโปค ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห่วงโซ่คุณค่าของเราจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนา การเพาะปลูก และการผลิตยาแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ รวมถึงการจัดจำหน่ายในลำดับต่อๆ ไป โดยเราวางกลยุทธ์การส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชงสู่คลินิกที่ทันสมัยและศูนย์สุขภาพของเรา ที่จะเปิดตัวในต้นปี 2565 ที่จะถึงนี้”

หลังจากทำการวิจัยตลาดอย่างลึกซึ้ง เราได้เล็งเห็นความต้องการของคลินิกด้านสุขภาพแบบใหม่ ที่ผลักดันการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อการมีสุขภาพดีตามธรรมชาติ โดยเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพนี้ไปยังโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของเรา และเรามุ่งหวังจะตอบสนองต่อเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นและมั่นใจที่จะผลิตวัตถุดิบกัญชงและกัญชาที่มีคุณภาพ ที่สามารถต่อยอดสู่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและประโยชน์อื่นๆ”

ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของเราในการสานต่อและขยายขอบเขตการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อการวิจัยและพัฒนา การเพาะปลูก และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแพทย์แผนไทย ที่มีพืชกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบหลัก และมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จและสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ร่วมกับบริษัท บีสโปค ได้อย่างแน่นอน”

อย่างไรก็ดี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโต บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ไฟเขียวเพิ่มทุน พร้อมแจกวอร์แรนต์ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.20 บาท/หุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ 2 ปี เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจการภายในกลุ่ม BC ในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ เพิ่มศักยภาพสู่ความแข็งแกร่งในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ (wellness hospitality)