BAY รุก”ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่”ตั้ง 3 ผู้บริหารใหม่

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรีจัดทัพเดินหน้าดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ตั้ง 3 ผู้บริหาร ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก สู่การเป็นธนาคารพันธมิตรของลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) กล่าวว่า “ธนาคารเห็นความสำคัญของลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม จึงได้จัดทีมดูแลแต่ละกลุ่มเป็นการเฉพาะ โดยล่าสุดกรุงศรีได้แต่งตั้ง คุณประกอบ เพียรเจริญ ขึ้นเป็นผู้บริหารใหม่ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ที่จะมาเป็นผู้นำทัพสานพันธกิจหลักในการพากรุงศรีสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ คุณประกอบเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มานาน มีความสามารถในการบริหารและสร้างทีม เชี่ยวชาญในการแนะนำการวางแผนทางการเงินให้กับ

นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ เปิดเผยว่า ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น แต่ธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยบริการทางการเงินโดยมุ่งเน้นสินเชื่อคุณภาพที่ตอบโจทย์แต่ละธุรกิจ นวัตกรรมทางเงินใหม่ๆ การสนับสนุนลูกค้าระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ ตราสารทุน สินเชื่อโครงการ การซื้อขายกิจการ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. ให้ความสำคัญในหลักการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
2. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain / Supply Chain) ด้วยการประสานประโยชน์ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยทำงานร่วมกับทางกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติ
3. การใช้เครือข่ายที่แข็งแกร่งของกรุงศรีและ MUFG ในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า เช่น การทำ Business Matching, การซื้อขายกิจการ การระดมทุนทั้งในรูปแบบสินเชื่อ และตราสารหนี้ สกุลเงินต่างประเทศ

ทั้งนี้ธนาคารยังให้สินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย

“นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคาร (Relationship Manager-RM) ซึ่งธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดียิ่งๆขึ้น โดยได้แบ่งกลุ่ม RM เป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมดูแลลูกค้าบริษัทไทยที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และทีมดูแลลูกค้าบรรษัทไทย”

โดยธนาคารได้แต่งตั้ง:

นายธงชัย วาจาพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking Division) รับผิดชอบบริหารทีม RM ดูแลลูกค้า Thai Corporate

นายศรัณย์ ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ (Global Corporate Banking Division) รับผิดชอบบริหารทีม RM ดูแลลูกค้า Thai Global Corporate