“มงคล ประกิตชัยวัฒนา” ตัดขาย DDD ออก 2 แสนหุ้น เหลือถือ 4.947%

HoonSmart.com>> “มงคล ประกิตชัยวัฒนา” เฉือนขายหุ้น DDD จำนวน 2 แสนหุ้น เหลือถือหุ้น 4.947%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา จำนวน 2 แสนหุ้น หรือคิดเป็น 0.0629% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 15.73 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.947% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ