ผถห. SSP ไฟเขียวซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์

กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, สุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าลงทุน 500 ล้านบาท ประเมินอัตราผลตอบแทน( IRR) เบื้องต้นระดับ 10% และจะทำให้รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทันที โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ