PTTGC เทกโอเวอร์ Allnex Holding ธุรกิจผลิตภัณฑ์ HVB มูลค่า 1.97 แสนลบ.

HoonSmart.com>> “พีทีที โกลบอล เคมิคอล” เผยบริษัทย่อยเดินหน้าลงทุนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Allnex Holding GmbH มูลค่า 1.32 แสนล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ ใน Allnex Holding Germany II GmbH สัดส่วน 6% มูลค่า 6.47 หมื่นล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 1.97 แสนล้านบาท พร้อมทำสัญญาเงินกู้ “ปตท.ศูนย์บริหารเงิน” วงเงินไม่เกิน 7.39 หมื่นล้านบาท คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.64

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) เมือวันที่ 1 ก.ค.2564 ซึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน GC Inter B.V. ได้มีมติอนุมัติให้ GC Inter B.V. เข้าทําธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) จาก Allnex Holdings S.à.r.l รวมทั้งสิ้น 100% ของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือมูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท และทำสัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมาย จาก Allnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 15,809 ล้านบาท

นอกจากนี้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก WP INVEST GMBH (WP Invest) เทียบเท่า 6% ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่ง Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (ผู้ขาย) จะดําเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V. โดยผู้ขายเป็นกองทุนทีมี Advent International เป็ นทีปรึกษากองทุนและการเข้าทําธุรกรรมทั้งธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”

การทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกันโดยที่สัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนาม เมื่อวันที 10 ก.ค.2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือประมาณ 148,417 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยูโร 1) มูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนตามปัจจัยบางประการ บริษัทฯ คาดว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทําธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกําไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนําระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน บริษัทฯ มีแผนจะสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. เข้าทําธุรกรรม โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน และ/หรือสนันสนุนแหล่งเงินทุนด้วยการให้เงินกู้โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะมาจากเงินสดในมือของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จากบริษัท ปตท. (PTT) (สัญญาเงินกู้จากปตท.) และเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึงบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดทีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจหลังจากการสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับบริษัทปตท.ศูนย์บริหารเงิน (PTT TCC) โดยปตท.ถือหุ้นใหญ่ 100% วงเงินกู้ไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการ High Value Business อายุสัญญาเงินกู้ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงตลาด ไม่เกน 2.5% ต่อปี ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2564 อนุมัติไว้