THAI ปรับโครงสร้างทุนยื่นศาลล้มละลายตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่าย 516 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู “การบินไทย” เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลางไฟเขียวลดทุนจดทะเบียน ตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก 516.13 ล้านหุ้นตามแผนปรับโครงสร้างทุน

บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้นั้น คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ประชุมเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 26,989,009,500 บาท เป็น 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริทฯ เรื่องการปรับโครงสร้างทุน ลดทุนและเพิ่มทุน

นอกจากนี้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลังจากนี้ บริษัทฯจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ พร้อมกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป