LEO ร่วมสนับสนุน พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 

LEO ร่วมสนับสนุน พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 

 

 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  ( LEO )  ให้การสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานในทุกแผนก รวมทั้งครอบครัวของพนักงาน  เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ติดต่องานกับ LEO   ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน

สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล (HUMAN CAPITAL) และมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

โดยทางบริษัทฯ ได้ช่วยประสานงานกับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกคน ที่ต้องการเดินทางไปฉีดวัคซีนตามจุดบริการทั่วกรุงเทพมหานคร