“พุทธชาติ รังคสิริ” เฉือนหุ้น TWZ ขาย 2.01% เหลือ 13.47%

HoonSmart.com>> “พุทธชาติ รังคสิริ” ประธานบอร์ดบริหาร-ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตัดหุ้น TWZ ออกขาย 300 ล้านหุ้น กว่า 2.0143% เหลือถือหุ้น 13.4756%

พุทธชาติ รังคสิริ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย พุทธชาติ รังคสิริ จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.0143% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 2,006.98 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 13.4756% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ปัจจุบัน นาย พุทธชาติ รังคสิริ ถือหุ้นใหญ่ TWZ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท