ALT ชู 4 เทรนด์โทรคมนาคม ช่วยลูกค้าขับเคลื่อนธุรกิจ

HoonSmart.com>>ALT เปิด 4 เทรนด์ธุรกิจมาแรงกลุ่มโทรคมนาคมและพร้อมเป็นผู้นำเทรนด์ทั้ง 4 “พลังงานอัจฉริยะ – เมืองอัจฉริยะ – แพลตฟอร์มอัจฉริยะ – โครงข่ายครบวงจร”

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเอแอลที เทเลคอม (ALT) เปิดเผยว่า เทรนด์ธุรกิจด้านโทรคมนาคมที่กำลังมาแรงในขณะนี้ประกอบด้วย 1. เทรนด์ด้านพลังงานอัจฉริยะ 2.เมืองอัจฉริยะ 3.แพลตฟอร์มอัจฉริยะ และ 4.โครงข่ายครบวงจร

โดยในส่วนเทรนด์ที่ 1 เทรนด์ด้านพลังงานอัจฉริยะ เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานสีเขียวและนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการพลังงาน พลังงานทดแทนและบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น Smart Grid ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า, Smart Meter หรือมิเตอร์อัจฉริยะ,พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ สถานีชาร์จไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

สำหรับเทรนด์ที่ 2 เมืองอัจฉริยะ เป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของเมือง รวมทั้งมีความแม่นยำสูง เช่น การเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะ

ส่วนเทรนด์ที่ 3 แพลตฟอร์มอัจฉริยะ การสร้างแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

เทรนด์ ที่ 4 โครงข่ายแบบครบวงจร พัฒนาและขยายธุรกิจครอบคลุมด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโดยนำโครงสร้างพื้นฐานที่ ALT มีในปัจจุบัน มาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุม ในทุกพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณ EEC

“เทรนด์ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ ALT Group มีส่วนช่วยให้องค์กรทั้งรัฐและภาคเอกชน สามารถยกระดับการให้บริการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตามความต้องการของผู้รับบริการ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในทุกๆ อุตสาหกรรม ทุกโครงการของ ALT จะมีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นางปรีญาภรณ์ กล่าว