‘บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร’ นั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

ครม.มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ “บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร” เป็นปลัดฯคนใหม่ “บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์” เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งอธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดหลายตำแหน่ง

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 4 ราย ได้แก่ 1.นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงฯ 2.น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3.นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน 4.นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ จำนวน 18 ราย อาทิ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯ จ.นครสวรรค์ เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าฯ จ. สระแก้ว เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น อธิบดีกรมที่ดิน