IRPC เทงบลงทุน 1.3 หมื่นลบ. ปรับปรุงน้ำมันดีเซล ผลิตขายม.ค.67

HoonSmart.com>>”บอร์ดไออาร์พีซี”อนุมัติลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน EURO V แปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ตามแผนกลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในระยะยาว

นาย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน EURO V (Ultra Clean Fuel Project: UCF) สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้ต้องจำหน่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐาน Euro V ในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมกราคม 2567  หลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตสำหรับแปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามมาตรฐาน Euro V ได้ทั้งหมด